postenehandelsguiden DEMO

Inloggning ej möjlig
Select language
Start Hjälp

Hantering av verifikat

Verifikat kan registreras både explicit på samma sätt som i de flesta moderna bokföringsprogram. Dessutom kan verifikat skapas automatiskt av systemet i samband med olika händelser, t ex då betalningar registrerats via aktivitetsmodulen.

OBS! Banktransaktioner och andra inbetalningar som lästs in via filöverföring och som fastnat skall ALLTID bokföras via funktionerna för att registrera inbetalningar från betalfiler. Bokför dem ALDRIG dessa genom att manuellt skapa nya verifikat.

Automatiskt genererade verifikat går alltid in i statusläget preliminärt men i övrigt kan status för nyregistrerade verifikat väljas fritt. Statusläget för befintliga verifikat kan alltid höjas men aldrig backas.

Statusläge

Prel

Innebär att ett antal transaktioner registrerats och sammanförts till ett preliminärt verifikat. Verifikatet har inte automatiskt tilldelats något verifikatnummer och verifikatet liksom de ingående transaktionerna kan kompletteras, ändras eller raderas.

Öppet

Ett komplett verifikat som fått ett verifikatnummer men som delvis är öppet för redigering.

Låst

Ett färdigt verifikat som är låst för all vidare redigering.

Korrigera preliminära verifikat

Vid verifikat som inte är låsta finns en redigera-ikon som öppnar verifikatet för redigering.

Radera transaktioner i ett preliminärt verifikat

För att radera transaktioner från preliminära verifikat så sätt både debet och kredit till 0,00 kr. Observera att verifikatet fortfarande måste balansera för att det skall vara möjligt att spara ändringar.

Automatisk uppdatering av betalningsmärkning på deltagarlistor

Om transaktioner kopplade till anmälningar ändras eller raderas via bokföringsmodulen så slår det direkt igenom i deltagarlistor med mera.

 /Senast uppdaterad 2007-02-09 av Erik Terenius

© postenehandelsguiden 2020-09-20 E-post info@minaaktiviteter.se